GDPR

Sdělení ke splnění informační povinnosti

Společnost JSC Travel s.r.o, IČ: 26696690 se sídlem: Sokolská 1500/11, 120 00 Praha 2 (jako "Správce"),

zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem plnění právní povinnosti jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, doba pobytu, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, číslo víza (státy, jejichž občané podléhají vízové povinnosti), státní občanství hosta a to na základě zákonné povinnosti při vedení evidenční a domovní knihy získané od hosta, jakožto subjektu údajů. Tyto osobní údaje musí být ze zákona uchovány po dobu šesti let.

Za účelem splnění smlouvy (smlouva o ubytování) a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (rezervace), správce dále zpracovává tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: emailová adresa, telefon, informace týkající se platební karty, speciální požadavky či nejrůznější preference získané od hosta, jakožto subjektu údajů. Tyto osobní údaje bude správce uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu.

Zaměstnavatel též monitoruje se záznamem vymezené prostory na pracovišti za účelem ochrany majetku zaměstnavatele před protiprávním jednáním zaměstnanců a třetích osob jakož i ochrany majetku a zdraví zaměstnanců a hostů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým mohou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny lze zjistit na emailové adrese: gdpr@jsc.cz

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje správce:
JSC Travel s.r.o
Sokolská 1500/11, Nové Město (Praha 2)
E-mail: gdpr@jsc.cz

Home